ขอนแก่นวิกฤต! ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งอยู่ระดับสีแดง ติดต่อกัน 3 วัน

วันนี้ต้องจับตาที่เมืองขอนแก่น ฟ้าหลัวจากหมอกควันปกคลุมบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นเลือนราง แล…

รายละเอียด