CONGRATULATIONS!! ALETS Session 3

“การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมืออาชีพในงานตำรวจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต…

รายละเอียด