ขั้นตอนปฏิบัติในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

• ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยตรวจสอบผ่านเอกสารที…

รายละเอียด