เซ็นชื่อรับรองสําเนาอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

1. การเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จะใช้วิธีขีดเส้นคร่อมบนตัวสำเนาในส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวก…

รายละเอียด