‼️6 สิ่งต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ดัง…

รายละเอียด