ทำอย่างไร⁉ เมื่อ ‘พาสปอร์ตหายในต่างประเทศ’

🔷พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง เปรียบเสมือนกุญแจใช้สำหรับเดินทางเข้า-ออก …

รายละเอียด