คำพูดต้องห้ามใน ‘สนามบิน’

สนามบิน เป็นสถานที่ที่เน้นความปลอดภัย การพูดเล่นๆหรือแจ้งข่าวสารอันเป็นเท็จ จนเป็นเหตุให้ผ…

รายละเอียด