’สิทธิในการป้องกันตัว’

การกระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นอันตรายที่ใกล้จะถึงตัว ตามกฎหมายระบุว่า ถ้าได้กร…

รายละเอียด

ความหมาย”โดยทุจริต” ความหมายตามกฎหมายอาญา มีองค์ประกอบอย่างไร?

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด…

รายละเอียด