เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ข้อมูล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

หมายเลข :

เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ข้อมูล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ราคากลางโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ข้อมูล

เรื่อง :

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

หมายเหตุ :