สัญญาซื้อโครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัตถุเข้าประตู

หมายเลข :

สัญญาซื้อโครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัตถุเข้าประตู

สัญญาซื้อโครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัตถุเข้าประตู สัญญาเลขที่ บก.ป. 3/2565

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เรื่อง :

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

หมายเหตุ :