ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

หมายเลข :

ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 บก.ป.จะทำการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

(Big Data) โดย ฝอ.บก.ป. ได้ลงประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่อง :

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

๙๗,๙๐๓,๕๐๐

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 1588674577.pdf - ดาวน์โหลด

หมายเหตุ :