ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมายเลข :

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีโครงการจะซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นเครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์จำนวน 1 โครงการผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทพงศกานต์กรุ๊ปจำกัด อ่านต่อ…

เรื่อง :

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

หมายเหตุ :