ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด command center ของกองบังคับการปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก

หมายเลข :

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด command center ของกองบังคับการปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด command center ของกองบังคับการปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง :

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

หมายเหตุ :