ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลข :

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกองบังคับการูปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,405,190 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ อ่านต่อ…

เรื่อง :

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปราม

รายละเอียด :

ประกาศ กองบังคับการูปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยกองบังคับการูปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,405,190 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

หมายเหตุ :