ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ประกอบอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

หมายเลข :

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ประกอบอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ประกอบอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เรื่อง :

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

หมายเหตุ :