ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย

หมายเลข :

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปรามด้วย กองบังคับการปราบปราม มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการถวายความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชหายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน พระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งป้องกันปราบปรามการก่ออาชญากรรมที่ต้องใช้กำลังปฏิบัติการ เสริมจำนวนมาก ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความ ผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง อาวุธสงคราม และความผิดที่มีโทษ ทางอาญาทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงานรกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

เรื่อง :

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย

รายละเอียด :

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปรามด้วย กองบังคับการปราบปราม มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการถวายความปลอดภัย

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

หมายเหตุ :