ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางรายการครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 18 รายการ

หมายเลข :

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางรายการครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 18 รายการ

วัตถุประสงค์
  • 1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับนำมาใช้งานในอาคารสำนักงานของกองบังคับการปราบปรามที่ก่อสร้างใหม่และแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จัดหาทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มสำหรับรองรับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด
  • 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
  • 3 เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับการอำนวยความสะดวกและพึงพอใจ
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล อ่านต่อ

เรื่อง :

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

วันที่ยื่นซอง :

เวลาที่ยื่นซอง :

สถานที่ยื่นซอง :

วงเงินงบประมาณ :

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

วงเงินค้ำประกันซอง :

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

จำนวน :

โทรศัพท์ :

Fax :

E-mail :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

หมายเหตุ :