เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัตถุเข้าประตูโดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัต…

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัตถุเข้าประตูโดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัต…

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารถนอมมิตรปาร์ค

รายละเอียด
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการ และควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด Command center ของกองบังคับการปราบปราม เลขที่ บก.ป. 11/2564 ลง 22 เม.ย.64

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ

รายละเอียด
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด Command Center ของกองบังคับการปราบปราม

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปรา…

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ (UFED๔PC+Clound analyzer)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (UFFD4PC+Clound analyzer)

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ (XRY+Clound analyzer)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(XRY) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (UFFD4PC+Clound analyzer)

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ประกอบอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ปร…

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ (XRY + Cloud analyzer) กองบังคับการปราบปราม

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเ…

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ (UFED๔PC + Cloud analyzer) กองบังคับการปราบปราม

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเ…

รายละเอียด