เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 3 รายการ

เครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 3 รายการ  

รายละเอียด
ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)

รายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือเสริมสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล ๑๐ รายการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิ…

รายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลจำนวน ๘ รายการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิ…

รายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือหลักสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล จำนวน ๔ รายการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิ…

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ของ กองบังคับการปราบปราม

 

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 บก.ป.จะทำการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)…

รายละเอียด
แจ้งประกาศร่างขอบเขต โครงการ Big Data

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการปฏิบัติหน้าที่โดยจะทำการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานสืบสวนสอบสวนเพื่อวิเคราะห์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อน

รายละเอียด
แจ้งประกาศ big data

ด้วยปจะทำการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น…

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีโครงการจะซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นเครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์จำนวน 1 โครงการผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทพงศกานต์กรุ๊ปจำกัด

รายละเอียด