กองกำกับ 3 มอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม 


ตามนโยบาย ตร. ให้หน่วยดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม…

รายละเอียด
1 2 3 4 5 27