กองกำกับ 3 มอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม 


ตามนโยบาย ตร. ให้หน่วยดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม…

รายละเอียด

(ร่าง)แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ บก.ป.

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ กองบังคับการปราบปราม

รายละเอียด
1 2 3 4 25