ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

Wanted/ต้องการตัว

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| กองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงาน

กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพฯมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานกองบังคับการปราบปรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,573,380 บาท

| ประกาศกองบังคับการปราบปรามเรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างโครงการก่อสร้างลานฝึกอเนกประสงค์และสนามกีฬาเทนนิส

โครงการก่อสร้างลานฝึกอเนกประสงค์และสนามกีฬาเทนนิส โดยวิธีคัดเลือกนั้นโครงการก่อสร้างลานฝึกอเนกประสงค์และสนามกีฬาเทนนิสกองบังคับการปราบปรามผู้ได้รับการคัดเลือกคือบริษัท sports engineering and recreation asia จำกัด

| เรื่องโครงการปรับปรุงสนามยิงปืนจำลองสถานการณ์

ประกาศกองบังคับการปราบปรามเรื่องโครงการปรับปรุงสนามยิงปืนจำลองสถานการณ์และสนามยิงปืนจริงโดยวิธีคัดเลือกในการประกวดราคา

| โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสนามกีฬาเทนนิสกองบังคับการปราบปรามโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกองบังคับการปราบปรามเรื่องโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสนามกีฬาเทนนิสกองบังคับการปราบปรามโดยวิธีคัดเลือก

| ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานของกองบังคับการปราบปรามโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพฯมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานของกองบังคับการปราบปรามจำนวน 18 รายการ

| ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางรายการครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 18 รายการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับกิจการร่วมค้า spt…

| ประกาศกองบังคับการปราบปรามเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผน…

| ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัยกองบังคับการปราบปรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย…

| ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัย…

| ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย กองบังคับการปราบปรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกองบังคับการูปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายและระบบรักษาความปลอดภัย…