กองกำกับ 3 มอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม 


กองกำกับ 3 มอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม 


ตามนโยบาย ตร. ให้หน่วยดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยารรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอ ตร. ให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้น 

กก.3 บก.ป. โดย พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.3 บก.ป. ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัด
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อดทน ทุ่มเท และมีความเป็นผู้นำสามารถนำพาทีมงานและหน่วยงาน
ให้ฝันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งสิ้น 38 นาย 

ในวันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ในสังกัด กก.3 บก.ป. ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการกระทำความดีและปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม โดยมี พ.ต.อ.บุญลือ  ผดุงถิ่น ผกก.3 บก.ป.
เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.3 บก.ป. จำนวน 38 นาย ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ประกอบด้วย  

ระดับ ผกก. จำนวน 1 นาย

ระดับ รอง ผกก. จำนวน 3 นาย

ระดับ สว. จำนวน 4 นาย

ระดับ รอง สว. จำนวน 10 นาย

ระดับ ชั้นประทวน จำนวน 20 นาย