(ร่าง)แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ บก.ป.

(ร่าง)แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ บก.ป.

เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามเป็นหน่วยงานที่มีมาตราฐานเป็นที่เชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่ทวีจำนวนและรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นในปัจจุบัน จึงจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางและมาตรฐาน ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติและยึดถือ ซึ่งสอดคล้องและมุ่งสู่การมีมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ อ่านต่อ>>