กองปราบรวบ นักธุรกิจชื่อดัง ผู้มีอิทธิพลใน จ.เพชรบูรณ์ หลังก่อเหตุโกงเงินซื้อ ขายที่ดิน

กองปราบรวบ นักธุรกิจชื่อดัง ผู้มีอิทธิพลใน จ.เพชรบูรณ์ หลังก่อเหตุโกงเงินซื้อ ขายที่ดิน

กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอํานวยของ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป., พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ ผกก.๑ บก.ป., พ.ต.ท.พิเชฐ จันทร์ขํา, พ.ต.ท.ศราวุธ จันต๊ะวงค์, พ.ต.ท.ภัทรพล ปัทมวงศ์, พ.ต.ท.อลงกต คชแก้ว, พ.ต.ท.ก่อเกียรติ วุฒิจํานงค์ รอง ผกก.๑ บก.ป. เจ้าพนักงานชุดจับกุม นําโดย ว่าที่ พ.ต.ต.กฤษณะ เชิงยุทธ์ สว.กก.สนับสนุน ปรท.สว.กก.๑ บก.ป.,ว่าที่ ร.ต.อ.ธีรพงศ์ ตาบัวตูม รรท.รอง สว.(สอบสวน) กก.๒ ปรก.รอง สว.กก.๑ บก.ป., ร.ต.ท.รัฐชิน เจริญรัมย์ รรท.รอง สว.กก.๑ บก.ป., พร้อมเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กก.๑ บก.ป. ได้ทําการจับกุมตัว นายอารีอาคาน (สงวนนามสกุล) ซ่งึ ต้องหาว่ากระทําความผิดฐาน “ฉ้อโกงทรัพย์ผู้อื่น” ตามหมายจับของศาลแขวงสระบุรี ที่ จ.๒๑๗/๒๕๖ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จับกุมได้ที่สถานีบริการน้ํามัน ถนน สระบุรี หล่มสัก ตําบล หนองไผ่ อําเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์
สืบเนื่องจากทางกองบังคับการปราบปรามได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เก่ียวกับนายอารี อาคานฯ ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพล มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําผิดกฎหมาย และยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องเข้าไป ตรวจสอบพฤติกรรมของนายอารีอาคานฯ อย่างจริงจัง ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ กองกํากับการ 1 กองบังคับการ ปราบปราม จึงได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลเพื่อทําการสืบสวน และได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ นายอารีอา คานฯ อยู่เรื่อยมา
ต่อมา ได้มีผู้เสียหายท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของ นายอารีอาคานฯ เข้ามาพบเจ้าหน้าท่ี ตํารวจกองบังคับการปราบปราม โดยให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจว่า ผู้เสียหายถูกนายอารีอาคานฯ โกงเงิน เป็นจํานวนหลักแสนบาท จากการซ้ือขายท่ีดินประมาณ ๖๘ ไร่ โดยได้ไปแจ้งความร้องทุกขไ์ ว้กับเจ้าหน้าที่ ตํารวจ สภ.แก่งคอย จ.สระบุรี แล้ว และศาลได้อนุมัติหมายจับนายอารีอาคานฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ สามารถจับตัวได้ ผู้เสียหายจึงได้ติดสินใจเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปราม เพื่อร้องขอให้ ช่วยจับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมาย

จนกระทั่ง วันที่ ๑๘ ก.ค.๖๓ เจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนจนทราบว่า นายอารีอาคาน หลบหนีมาพักอาศัย อยู่ที่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ทําการวางแผน เข้าจับกุมตัวผู้ต้องหา โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณ สถานีบริการน้ํามัน ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตําบล หนองไผ่ อําเภอ หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมจึงควบคุมตวั ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.แก่ง คอย จ.สระบุรี ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป