เซ็นชื่อรับรองสําเนาอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

เซ็นชื่อรับรองสําเนาอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

1. การเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จะใช้วิธีขีดเส้นคร่อมบนตัวสำเนาในส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเอกสารหรือไม่ก็ได้
2. เขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น “ใช้เฉพาะการสมัครงานเท่านั้น” หรือ “ใช้สำหรับติดต่อเรื่อง…เท่านั้น”
3. ระบุ วัน เดือน ปี ณ วันที่ยื่นเรื่อง
4. เขียนข้อความทั้งหมดด้วยหมึกดำ ทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
ด้วยความห่วงใยจากกองปราบปราม “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค / เว็บไซต์กองบิน 4 / www.kapook.com