“ปลูกต้นกล้าแห่งความดี”

“ปลูกต้นกล้าแห่งความดี”

โครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มีการช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ และส่งเสริมให้คนไทยทำความดีให้สังคม เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศ ตลอดจนสร้างสังคมน่าอยู่ โดยไม่หวังผลตอบแทน
มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น ด้วยการ “ทำความดีด้วยหัวใจ”
ขอขอบคุณภาพยนต์สั้น “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี” มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Credit ภาพ จากposttoday