ทำไม? บางคนถูกจับ แต่ถูกตั้งข้อหาเป็นร้อยข้อหา..อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ต่างกรรม ต่างวาระ”

ทำไม? บางคนถูกจับ แต่ถูกตั้งข้อหาเป็นร้อยข้อหา..อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ต่างกรรม ต่างวาระ”

ประมวลอาญา มาตรา 90 ระบุไว้ว่า “เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้
(1) สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี
(2) ยี่สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี
(3) ห้าสิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต”
ดังนั้น คำว่า “ต่างกรรม ต่างวาระ” จึงหมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดที่มีลักษณะเป็นการก่อเหตุหลายครั้ง โดยผู้กระทำผิดมีเจตนาให้เกิดผลที่แยกกันเป็นครั้งๆไป
และเมื่อปรากฎแล้วว่าเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ ศาลจะพิจารณาโทษโดยนำโทษของแต่ละกระทงมารวมกัน โดยมีหลักเกณ์กำหนดไว้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นใน มาตรา 90(1)(2)(3)