‼️เตือน ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา” ประจำปี 2562

‼️เตือน ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา” ประจำปี 2562

♦️งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของคืนวันที่ 16 ก.ค. 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 17 ก.ค. 2562 (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ)
♦️หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ