“วันอาสาฬหบูชา” 2562

“วันอาสาฬหบูชา” 2562

🔸ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี สำหรับในปีนี้ ตรงกับวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562
🔸วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก
🔸จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และในช่วงค่ำจะมีการเวียนเทียน เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ