‼️เตือน…ภัยทางการเงิน

‼️เตือน…ภัยทางการเงิน

หากได้รับข้อความชักชวนให้ลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนสูง แล้วยังอ้างหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ถ้าได้รับข้อความดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นการหลอกลวง อย่าหลงเชื่อโอนเงินโดยเด็ดขาด !!!
💙ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ
👉ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย