‼️เรียนรู้ไว้…เพราะเราใช้โซเชียล

‼️เรียนรู้ไว้…เพราะเราใช้โซเชียล

‼️เรียนรู้ไว้…เพราะเราใช้โซเชียล อ้างอิง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
👉ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม