กำหนดอัตราค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วประเทศ

กำหนดอัตราค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วประเทศ

🔴กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วประเทศ ให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่ใช้รับจ้างและเป็นธรรมแก่ผู้โดยสาร
อ้างอิง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(4) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547
👉 ขอบคุณ Infographic จาก MGR Online