สุนัขสร้างความเดือดร้อน เจ้าของอาจได้รับ’โทษ’

สุนัขสร้างความเดือดร้อน เจ้าของอาจได้รับ’โทษ’

หากสุนัขไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เจ้าของสุนัขอาจได้รับโทษตามกฎหมายทั้งทาง “แพ่งและอาญา”
📌หากปล่อยสุนัขไปกัดผู้อื่นจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกาย จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
📌หากปล่อยให้สุนัขวิ่งตัดหน้ารถบนท้องถนนในระยะกระชั้นชิด จนทำให้รถของผู้อื่นเสียหาย เจ้าของสุนัขอาจต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
👉อ้างอิง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ,ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ,พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 111 ประกอบมาตรา 148