‼️กุเรื่องโพสต์ ผิดหรือไม่?

‼️กุเรื่องโพสต์ ผิดหรือไม่?

การกุเรื่องหรือสร้างเรื่องขึ้นมาโดยไม่เป็นความจริง แล้วนำข้อความเท็จที่สร้างขึ้นไปโพสต์ต่อสาธารณะ มีความผิด !!!
📌กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14(1)โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌ถ้าหากสร้างเรื่องขึ้นเพื่อให้สังคม ผู้คนสนใจ เนื่องจากขายสินค้าออนไลน์ และต้องการสร้างกระแส ก็อาจเข้าข่าย “ฉ้อโกงประชาชน” หลอกลวงให้คนเข้ามาซื้อของ และได้ทรัพย์สินมาจากการฉ้อโกง ส่วนการโพสต์เฟซบุ๊ก อาจผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จด้วย โทษสูงสุด จำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท