‼️เตือน ‘สูบบุหรี่ในบ้าน’ ผิดกฎหมายบังคับใช้ 20 ส.ค. 62 นี้

‼️เตือน ‘สูบบุหรี่ในบ้าน’ ผิดกฎหมายบังคับใช้ 20 ส.ค. 62 นี้

พม. เตือนสูบบุหรี่ในบ้านผิดกฎหมายบังคับใช้ 20 ส.ค. นี้ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พุทธศักราช 2562 จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งสาระสำคัญส่วนหนึ่งคือเรื่อง การสูบบุหรี่ในบ้าน ด้านนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า แม้ตัวบทกฎหมายไม่ได้ระบุเรื่องการสูบบุหรี่ในบ้านไว้ชัดเจน แต่เข้าข่ายก่ออันตรายต่อสุขภาพ ถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวตามนิยามในกฎหมายฉบับนี้ หากใครได้รับผลกระทบ สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ทุกจังหวัด เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยศาลสามารถสั่งให้ผู้สูบออกห่างจากคู่กรณีและไปบำบัดรักษาปรับพฤติกรรมได้ ส่วนการลงโทษจะใช้คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาแทน ซึ่งโทษขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่ได้รับ โดยกฎหมายนี้คุ้มครองการกระทำภายในครอบครัวเท่านั้น  อ่านต่อ>>