⁉️ เหตุแห่งการออกหมายจับ ⁉️

⁉️ เหตุแห่งการออกหมายจับ ⁉️

🔴”การจับ” ถือเป็นมาตรการที่สำคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และเป็นการกระทำที่กระกทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนมากที่สุดอย่างหนึ่ง ฉะนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้พ้นจากการถูกจับโดยอำเภอใจจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยหลักแล้ว การจับจะกระทำได้ต่อเมื่อมีหมายจับ หากจะจับโดยไม่มีหมายจับก็แต่เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น
🔴”หมายจับ” คือ หนังสือที่ศาลอนุญาตให้จับผู้ต้องหาหรือจำเลย ผู้ที่มีอำนาจออกหมายจับ คือ ศาล ดังนั้น หากพนักงานสอบสวนต้องการหมายจับผู้ต้องหา จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับจากศาลก่อน
🔴เหตุแห่งการออกหมายจับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 ระบุไว้ดังนี้
(1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญา “ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี” หรือ
(2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี
⭐️⭐️จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการออกหมายจับ แบ่งตามอัตราโทษ คือ
-โทษจำคุกเกินกว่า 3 ปี ศาลสามารถออกหมายจับได้ทันที
-โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ต้องออก “หมายเรียก” ก่อน แล้วต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ถึงจะออกหมายจับได้
ทั้งนี้ กฎหมายได้บัญญัติไว้ในวรรค 2 อีกว่า หากเข้าข้อหนึ่งข้อได้ต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะ “หลบหนี” ด้วย
1) บุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
2) ไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร
⭐️⭐️หวังว่าจะได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ “หมายจับ” มากยิ่งขึ้น