รอลงอาญาหมายถึงอะไร ?

รอลงอาญาหมายถึงอะไร ?

“การรอลงอาญา คือ การที่ศาลพิจารณาพิพากษาตัดสินแล้วว่าจำเลยกระทำผิดจริง แต่มีเหตุที่ศาลเห็นว่าการปล่อยตัวจำเลยไปจะเป็นประโยชน์มากกว่าการลงโทษจำคุก” โดยการรอลงอาญา หรือที่ตามกฎหมายใช้คำว่า การรอการลงโทษ มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โดยศาลจะคำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิด การรู้สึกผิด และการพยายามเยียวยา บรรเทาผลร้ายที่ได้กระทำลงไป และเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว หากเห็นว่าน่าจะให้โอกาสจำเลยกลับตัวกลับใจ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลก็อาจเลือกให้ รอการลงโทษ คือมีการกำหนดโทษไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงโทษ แล้วทำการปล่อยตัวจำเลยไป แต่หากศาลพิจารณาแล้วว่า การให้โอกาสจำเลยนั้นไม่เกิดประโยชน์ โดยคำนึงจากปัจจัยที่ได้กล่าวไปแล้วตอนต้น ศาลก็อาจเลือกไม่ให้รอการลงโทษ หรือ “ไม่รอลงอาญา”
ข้อมูลอ้างอิงจาก
– หนังสือรอการลงโทษภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดร.สุเนติ คงเทพ
– คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค1 ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์