⁉️ พกปืนอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย ⁉️

⁉️ พกปืนอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย ⁉️

5 กรณี การอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน
💥ใช้ป้องกันตนเองและทรัพย์สิน
💥เพื่อการกีฬา
💥เพื่อล่าสัตว์
💥เก็บเป็นที่ระลึก
💥พกพาชั่วคราว (นักการทูตและผู้ติดตาม)
👉ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม