คำพูดต้องห้ามใน ‘สนามบิน’

คำพูดต้องห้ามใน ‘สนามบิน’

สนามบิน เป็นสถานที่ที่เน้นความปลอดภัย การพูดเล่นๆหรือแจ้งข่าวสารอันเป็นเท็จ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นตกใจ นอกจากจะทำให้เที่ยวบินออกเดินทางล่าช้าแล้ว ผู้ที่พูดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558
ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ