5 เรื่องต้องรู้!! เพื่อไม่ให้ที่ดิน หรือบ้านโดน “ครอบครองปรปักษ์“

5 เรื่องต้องรู้!! เพื่อไม่ให้ที่ดิน หรือบ้านโดน “ครอบครองปรปักษ์“

การที่เราเป็นเจ้าของบ้าน หรือที่ดิน (โดยเฉพาะที่ดินเปล่า) และมีโฉนดที่ดินที่ถูกต้อง หากเจ้าของไม่ดูแล ปล่อยทิ้งร้างมานาน ในภายหลังปรากฎว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาครอบครองอย่างสงบ เปิดเผย และเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันนานกว่า 10 ปี ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะตกเป็นของบุคคลอื่นที่เข้ามาครอบครอง ซึ่งเรียกกรณีนี้ว่า “การครอบครองปรปักษ์” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ซึ่งวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว สามารถทำได้ดังนี้