โปรดเกล้าฯ ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และ เป็นวันพ่อแห่งชาติ”

โปรดเกล้าฯ ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และ เป็นวันพ่อแห่งชาติ”

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 22 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และ เป็นวันพ่อแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน  อ่านต่อ>>