’สิทธิในการป้องกันตัว’

’สิทธิในการป้องกันตัว’

การกระทำเพื่อป้องกันตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นอันตรายที่ใกล้จะถึงตัว ตามกฎหมายระบุว่า ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้น เป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย “ผู้นั้นไม่มีความผิด”
อ้างอิง : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68