ช่วยคนที่ตกในอันตราย ต้องรับผิดในความเสียหายหรือไม่

ช่วยคนที่ตกในอันตราย ต้องรับผิดในความเสียหายหรือไม่

ความเสียหายที่เกิดจากการช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในอันตราย ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ ต้องรับผิดในความเสียหายนั้น หรือไม่? ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67(2) วางหลักไว้ว่า หากกระทำด้วยความจำเป็น เพื่อช่วยให้ตนเอง หรือบุคคลอื่นรอดพ้นจะอันตรายที่ใกล้จะถึง หากไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้ และอันตรายนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดของตนเอง ถ้าการกระทำนั้นเป็นการทำเพราะความจำเป็น ไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้น ”ไม่ต้องรับโทษ” สรุป : หากทำเพราะความจำเป็น และมองว่าไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้แล้ว แม้จะเกิดความเสียหายขึ้น ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ