ถ้าทำผิดกฎจราจร..ตำรวจมีสิทธิ์เรียกเก็บใบขับขี่หรือไม่⁉️

ถ้าทำผิดกฎจราจร..ตำรวจมีสิทธิ์เรียกเก็บใบขับขี่หรือไม่⁉️

ถ้าทำผิดกฎจราจร..ตำรวจมีสิทธิ์เรียกเก็บใบขับขี่หรือไม่⁉️
คำตอบ คือ ตำรวจสามารถเรียกเก็บไปขับขี่ได้ มาตรา 140 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก มีหลักไว้ว่า… ในการออกใบสั่งแต่ละครั้ง ตำรวจจราจรจะเรียกเก็บใบขับขี่ไว้ชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องให้ ‘ใบแทนใบขับขี่’ (ในที่นี้หมายถึงใบสั่งนั่นเอง) แก่ผู้ขับขี่ไว้ด้วย‼️โดยใบแทนใบขับขี่(ใบสั่ง)นั้น สามารถใช้แทนใบขับขี่ที่ถูกเรียกเก็บไป ได้ชั่วคราวไม่เกิน 7 วันนะคะ แต่ถ้าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ยินยอมมอบใบขับขี่ให้ตำรวจ ก็อาจจะมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ