ไม่เป่า = เมาแล้วขับ

ไม่เป่า = เมาแล้วขับ

“หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้” มาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2557 แก้ไขเกี่ยวกับ “ข้อสันนิษฐาน” ได้เพิ่มเติมอำนาจให้เจ้าพนักงานให้สามารถทดสอบผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่าเสี่ยงเมาสุรา