ลูกจ้างต้องรู้!! ‘พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่’ เพิ่มสิทธิเพียบ

ลูกจ้างต้องรู้!! ‘พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่’ เพิ่มสิทธิเพียบ

ลูกจ้างต้องรู้!! ‘พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่’ เพิ่มสิทธิเพียบ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นสำคัญคือการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิม 🔴เพิ่มสิทธิ์ให้ลูกจ้างสามารถลากิจธุระอันจำเป็น ได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน โดยที่ยังได้รับค่าจ้างตามปกติ 🔴เพิ่มสิทธิ์ให้ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ สามารถลาเพื่อคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98 วัน ซึ่งรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรและให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย จากเดิมลาคลอดบุตรได้ 90 วัน ทั้งนี้ ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างระหว่างลาคลอดบุตรจากประกันสังคม 45 วัน และจากนายจ้างอีกไม่เกิน 45 วัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/043/T_0021.PDF