“นำรถของเพื่อนที่ให้ยืม…ไปจำนำ”

“นำรถของเพื่อนที่ให้ยืม…ไปจำนำ”

“นำรถของเพื่อนที่ให้ยืม…ไปจำนำ” มีความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์” ตาม ประมวลอาญา มาตรา 352 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ