“OSCC – One Stop Crisis Center” หรือ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”

“OSCC – One Stop Crisis Center” หรือ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”

“OSCC – One Stop Crisis Center” หรือ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยมีการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์ และโอกาสต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ OSCC เป็นอีกหน่วยงานคุณภาพที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคม หากท่านใดพบเห็นปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเอง หรือเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว คนในชุมชน หรือเกิดกับคนที่ท่านรู้จัก ท่านสามารถช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้ ด้วยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบปราม “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”