ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มเรือนจำ เป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่

ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่มเรือนจำ เป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562 โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  อ่านต่อ>>