ขั้นตอนปฏิบัติในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

ขั้นตอนปฏิบัติในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

• ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยตรวจสอบผ่านเอกสารที่ติดไว้หน้าหน่วยงาน หรือตรวจสอบจาก แอพลิเคชั่น smart vote 📲
• ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ณ หน่วยเลือกตั้ง 🗒 และตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/
• เตรียมหลักฐานแสดงตัวตน 👤 ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนชัดเจน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ พาสปอร์ต ฯลฯ
• ลงชื่อ พร้อมรับบัตรและซองจดหมาย ✉️
• เข้าคูหา ✖️ กาหมายเลขที่ท่านเลือก พับบัตรลงคะแนนใส่ซองและปิดเรียบร้อย 📩
• นำซองจดหมายที่ปิดแล้วหย่อนลงหีบด้วยตัวท่านเอง 🗳
**วันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ บริเวณเลือกตั้งกลาง ที่ท่านได้เลือกไว้จากการลงทะเบียน**
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.
🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”